न भन मलाई

न भन मलाई तिमीलाई पछ्याउनू
न म भन्छु तिमीलाई |
एक क्षण आफूभित्र हेर
जाऊ न त्यहा जहाँ छ तिम्रो मन |
घाम जून तारा सबै भिन्न- भिन्न
छन् तर हरेक बहुमूल्य
फेरि किन म तिमीलाई पछ्याउनू
किन म घाम 🌞 बन्नू जब रोशनी त
तारामा✨ पनि त छ !

Copyright © 2020 सेलिना सुब्बा


I value your wonderful read. Please follow➕ me @Seli’s Diary if you are not yet a follower.


This one act of yours can
inspire someone to continue living her dream 📝✍️


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s